ElsiKatainen

Eurovaalien asialistalla Keskustalla on eniten puolustettavaa

Eduskuntavaalit on käy­ty ja lop­pu­tu­los on sel­vä. Kes­kus­ta kär­si puolueista suurimman tap­pi­on, vaikka hallituksessa saatiin merkittäviä tuloksia aikaan. Nyt tu­los on ana­ly­soi­ta­va ja men­tä­vä eteen­päin sii­tä op­pien.

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ja eurovaalien kynnyksellä on puhuttava EU:n päätöksenteon asialistasta ja puolueiden tavoitteista siinä. Mistä EU-päättää seuraavan vuoden aikana?

Pää­tök­sen­te­ko­pöy­däl­le tu­lee EU:n mo­ni­vuo­ti­nen ra­hoi­tus­ke­hys sekä sen ala­oh­jel­mat yh­tei­sen maa­ta­lous­po­li­tii­kan ja alue- ja ra­ken­ne­po­li­tii­kan uudistuksista sekä mm. EU:n tutkimus-ohjelmista, jot­ka oh­jaa­vat EU:n toi­min­taa ja va­ro­jen käyt­töä lä­hes vuo­si­kym­me­nek­si eteen­päin.

Keskustalla on eurovaaleissa ainoana puolueena selvä asialista. Keskustassa puolustetaan Suo­men maa­ta­lou­den eri­tyis­piir­tei­tä eikä hy­väk­sytä leik­kauk­sia tuot­ta­jien tu­lo­ta­soon. Keskustassa pidetään huol­ta alueiden tasapainoisesta kehityksestä ja sii­tä, et­tä maa­kun­tiem­me haas­teet saa­vu­tet­ta­vuu­des­sa ja muut eri­tyis­piir­teet ote­taan huo­mi­oon. Nämä alat muodostavat kaksi kolmasosaa koko EU:n budjetista.

Keskusta panostaa EU:n vah­vuuk­siin: kaup­paan, tut­ki­muk­seen, si­sä­mark­ki­noi­hin, kier­to­ta­lou­teen ja te­ol­li­suu­teen. Näis­tä hyö­tyy koko Suo­mi. Se ei kan­na­ta sen enem­pää liit­to­val­ti­o­ke­hi­tys­tä kuin si­sä­ra­jo­jen sul­ke­mis­ta. Kes­kus­tal­la on myös par­haat edel­ly­tyk­set puo­lus­taa EU-pöy­dis­sä suo­ma­lais­ta kes­tä­vää met­sän­hoi­toa niitä vastaan, jotka haluavat museoida metsämme.

Mi­kään puo­lue ei saa­vut­ta­nut edus­kun­ta­vaa­leis­sa 20 pro­sen­tin kan­na­tus­ra­jaa. Ti­lan­ne oli kär­ki­pääs­sä ta­sai­nen, ja se avaa mah­dol­li­suu­den yl­lä­tyk­sil­le eu­ro­vaa­leis­sa. Kes­kus­ta­lai­sil­la on is­kun paik­ka, sil­lä eu­ro­vaa­leis­sa pär­jää se puo­lue, joka saa kan­nat­ta­jan­sa liik­keel­le.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän MarkkuTurpeinen kuva
Markku Turpeinen

Kun nyt eurovaalit ovat kynnyksellä, puolueiden tulisi selventää äänestäjille, miten puolueessa suhtaudutaan Euroopan lisääntyvään yhdentymiseen.
Suomessa ei ole eduskuntapuolueita, jotka haluavat erota EU:sta ja eurosta - ainakaan lähitulevaisuudessa. Hyvä niin. Mutta on puolueita, jotka orit korskuen laukkaavat sellaiseen Eurooppaan, jossa talousarviot, puolustuspolitiikka, verotus, rajavalvonta jne. laaditaan Suomenkin osalta Brysselissä.
EU -vaalit on paikka, jossa puolueiden pitää pelata avoimin kortein siten, että äänestäjät tietävä ehdokastaan valitessaan, millaista Eurooppaa puolue ajaa lyhyellä sekä pidemmällä aikataululla.

Käyttäjän hexu980 kuva
Heikki Aukee

Ääneni menee puolueelle minkä ohjelmaan ei kuulu ilmastonmuutos ja maahanmuutto. Jos ei löydy sopivaa puoluetta, en äänestä ollenkaan. Sellaisen puolueen löytäminen on vaikea rasti, sillä muustahan toimittajat eivät kysyä osaa, eivätkä puolueet puhua halua.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset